• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
  • Anadolu Kültürünü Araştırma ve Doğasını Koruma Derneği
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

ÇEP (Çevre ve Eğitim Projesi)

OKULLARDA ÇEVRE EĞİTİMİ VE UYGULAMA PROJESİ

(YÖNERGE)

 HAZiRAN 2OO2

 

 T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

Özel Kalem Müdürlüğü

 

Sayı   : BO54VLK4340400/10-721                        02/07/2002

Konu : Okullarda Çevre Eğitim ve Uygulama Projesi

Uygulama Yönergesi                                          

İlgi : Valilik İl Çevre Müdürlüğünün 02.01.2001 tarih ve 01 sayılı yazısı.

Okul içinde ve yaşadıkları bölgelerde çevre kirliliğinin önlenmesinde ve oluşan her türlü çevre sorununun ortadan kaldırılmasındadüşünen, sorgulayan ve fiilen çaba sarf eden bir gençlik oluşturulmasını amaçlayan "Okullarda Çevre Eğitim ve Uygulama Projesi", aynı zamanda çevresinde geli­şen olaylara duyarlı ve bilinçli yaklaşan geleceğin yöneticisi gençlerimize bugünden çevreyi korumak ve geliştirmeye yöne­lik sorumluluk yüklenecektir.

2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılında ilgi yazı ile başlatı­lan çalışmaların bundan sonra da aralıksız olarak eğitim ve etkinlikler şeklinde sürdürülmesi gerekmektedir.

Gün geçtikçe artan çevre sorunlarının giderilmesinde öğrencilerin ve gençlerin yaşadıkları çevreye karşı daha duyarlı olmalarını sağlamaya yönelik bu çalışmaların kalıcı bir proje halinde düzenlenmesi amacıyla, bir örneği ekte gönderilmekte olan Okullarda Çevre Eğitim ve Uygulama Projesi bir yö­nerge olarak yürürlüğe konulmaktadır.

Proje, İstanbul Valiliği tarafından uygulamaya ko­nulmuş olup, İl Çevre Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde, Kaymakamlıklar, başta İstan­bul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere İlçe ve Belde Bele­diyeleri, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Çevreci Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları, Çevreci Kişiler, Medya Temsilcileri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla ve­rimli ve etkin bir işbirliği içerisinde yürütülecektir.

Yönerge; görev, yetki ve sorumluluk verilen tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunların en üst yöneticileri tarafından uyulması ve uygulanması gereken bir talimat ve hukuki metin olarak dikkatle yerine getirilecektir. Uygulamadan kaynakla­nan eksiklik ve aksaklıklardan ilgili kurum görevlisi ve bunların en üst amirleri sorumlu tutulacaktır.

Bilgi ve gereğim önemle arz ve rica ederim.
 

Erol ÇAKIR

Vali

 

DAĞITIM

-   Sn. Abdurrahman KOÇOĞLU - Vali Yrd.

-   İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına

-   İl Milli Eğitim Müdürlüğüne

-   İl Çevre Müdürlüğüne                   

-   İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne

-   Kaymakamlıklara

-  İlçe Belediye Başkanlıklarına             

-   41 Belde Belediye Başkanlıklarına 

-   İl Özel İdare Müdürlüğüne               

-  Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

-   İl Yazı İşleri Müdürlüğüne

-   İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne

-  İstanbul İli Çevre Koruma Vakfına

-  Mesleki Kuruluşlar ve Gönüllü Kuruluşlara

-  Yazılı ve Görsel Basın Kuruluşların

 

 1. GİRİŞ

2700 yıllık bilinen tarihiyle önemli bir liman ve kültür merkezi olan İstanbul, yüzölçümü ve nüfus olarak  birçok Avrupa ülkesinden daha büyük bir şehir­dir. Çarpık kentleşme, konut ve sanayi yapılarının iç içe olması, yeşil alanların gün geçtikçe azalması, kalabalık nüfusun ve yerleşimin kendi yakın çevrelerine duyarsız davranışları gibi pek çok örneği sıralanabile­cek çevre sorunlarının çözümüne yönelik arayışta; gençlerin ve özellikle öğrencilerin önemli aktörler ol­duğu bilinciyle Okullarda Çevre Eğitim ve Uygulama Projesi hazırlanmıştır.                     

Okullarda eğitim ve öğrenim gören öğrencile­rin çevre sorunlarına duyarlılıklarının arttırılması, çevrelerinde denetim ve iyileştirme görevi yapma­ları, bu görevi gerçekleştirirken gönüllü kuruluşlar ve çevrecilerle iş birliği içinde olmaları çevrenin iyileştirilmesi açısından büyük bir fayda olarak düşünülmektedir.

 

E. YASAL DAYANAK

a. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b. 2872 Sayılı Çevre Kanunu             

2872 Sayılı Çevre Kanununa göre;  

 

-02.11.1986 gün ve 19269 sayılı R. G.de ya­yımlanarak yürürlüğe giren

" Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği"

11.12.1986 gün ve 19308 sayılı R.G.de yayımlanarak yürürlüğe   giren

“Gürültü Kontrol Yönetmeliği”

- 04.09.1988 gün ve 19919 sayılı R.G.'de ya­yımlanarak yürürlüğe giren

"Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği"

-  14.03.1991 gün ve 20814 sayılı R.G.'de ya­yımlanarak yürürlüğe giren

"Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği"

-   10.08.2001 gün ve 20814 sayılı R.G.'de yayımlanarak yürürlüğe giren

"Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği"

-05.01.2002 gün ve 24631  sayılı R.G.'de ya­yımlanarak yürürlüğe giren

"Çevre Denetim Yönetmeliği"

c. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

d. Valilik Genelgeleri

e.  Çevre Bakanlığı Eğitim, Yayın Daire Başkan­lığı Genelgeleri

f. İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları

 

C. AMAÇ

Projenin amacı; tüm gençlerde ve özellikle öğ­rencilerde çevre bilincini oluşturmak ve onların çevrelerine karşı daha duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Böylelikle okul içinde ve yaşadıkları bölgelerde çevre kirliliğinin önlenmesinde ve oluşan her türlü çevre sorunun (hava, su, gürültü, görüntü kirliliği, yeşil alan sorunları vb.) ortadan kal­dırılmasında düşünen, sorgulayan ve hesap soran, aynı zamanda çevrenin iyileştirilmesi için fiilen çaba sarf eden bir gençlik oluşturmaktır.

Okullarda Çevre Eğitim ve Uygulama Projesi ile sürdürülebilir kalkınma anlamında çevresinde geli­şen olaylara duyarlı ve bilinçli yaklaşan geleceğin yöneticisi gençlere, bugünden; çevreyi korumak ve geliştirmeye yönelik sorumluluk yüklenecek ve onla­rın çözüme katılımlarını sağlamak için ortaklık zemini oluşturulacaktır.

Temelini gençlerin ve çevrenin oluşturması ne­deniyle dinamizm kazanan Okullarda Çevre Eğitim ve Uygulama Projesi, her yıl aksaklıkları giderilerek ge­liştirilecek ve projeye süreklilik kazandırılacaktır.

Ayrıca bu doğrultuda; Kaymakamlıklar, İstan­bul Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere tüm ilçe Belediye Başkanlıkları, çevreci Sivil Toplum Kuruluşları ve kişiler ile etkin bir iş birli­ği yapılacaktır.

 

D. KAPSAM

Okullarda Çevre Eğitim ve Uygulama Projesi, İstanbul'da bulunan tüm Resmi-Özel İlköğretim Okulu ve Ortaöğretim öğrencilerini kapsamaktadır.

a. Proje kapsamında her okuldan en az 2 (iki) çevre gönüllüsü öğretmen ve her sınıftan en az 5 (beş) çevre gönüllüsü öğrenci belirlenecek ve eğiti­me tabi tutulacaklardır.

b. Çevre gönüllüsü öğrenciler kendilerine dağı­tılan Çevre Gönüllüsü Öğrenci Kimlik Kartı ile ta­nınacaklardır.

Her okulun bulunduğu semtteki/mahalledeki öğrencisi, bu alandaki çevrenin düzenlenmesi ve takibi ile görevli ve sorumludur. Çevre gönüllüsü öğrenciler eğitilecek, öğretmenleri eşliğinde küçük gruplar halinde sorumluluk bölgelerinde denetimler yapabileceklerdir. Çevreyi bozanları veya çevrelerini iyileştirmesi gerekenleri gördüklerinde bireysel olarak veya birkaç arkadaşı ile önce sözlü olarak ikazda bu­lunacak, uyarıya rağmen iyileştirme sağlamayanlar için tespit ve ikaz formudüzenleyeceklerdir. Tespit ve ikaz formlarım ilgili yerlere göndererek şahsın /kuruluşun cezalandırılmasını sağlayabileceklerdir.

Çevre gönüllüsü öğrenciler, yasal sınırlar içinde kalmak ve suç oluşturmamak üzere gösteri ve et­kinlikler yapacaklardır.İlgilenilen çevre sorunlarını başarı (amaç) gerçekleşinceye kadar takip edecekler, şikayet/suç duyurusunda bulunacaklardır. Kurallara uygun davranan ve çevre adına iyi şeyler yapanlara ise lehte eylemler ile teşekkür edecekler, böylece ka­muoyunun dikkatini çekeceklerdir.

c)  Orman ve Gençlik Kampları ile bu faaliyet­lere katılan öğrencilere doğal hayatın tanıtılması, or­manların sevdirilmesi sağlanacak, sahiplenme bilinci gelişmiş insanların katkı ve katılımıyla ormanların yangınlardan ve her türlü bozulmadan   korunmasını temin edecek şekilde gayret göstereceklerdir.

d.Tarihi, turistik, kültürel ve doğal varlıkların korunması ve çevrenin iyileştirilmesi için mücadele etmek öğrencilerin öncelikli konularından olacaktır.  

 

E. TEŞKİLATLANMA

Okullarda Çevre Eğitim ve Uygulama Projesi teşkilatlanması birbirine bağlı üç ayrı sistemde ger­çekleştirilecektir.

  a. İl Çevre Çalışma Komitesi,                

  b. İlçe Çevre Çalışma Komitesi

  c. Okul Çevre Çalışma Komitesi

 

a. İl Çevre Çalışma Komitesi Üyeleri ve Gö­rev Dağılımı

aa) İstanbul Valiliği

Okullarda Çevre Eğitim ve Uygulama Projesi İstanbul Valiliği tarafından uygulamaya konulmuş olup, İstanbul Valisinin gözetim ve denetiminde yürütülecektir. Vali, uygulama ve yürütme görevini gerektiğinde ilgili Vali Yardımcısı aracılığı ile sürdü­recektir.

 

ab) İl Çevre Müdürlüğü                                

1)   Projenin koordinatörlük ve  sekreterya hiz­metlerini yapacaktır.

2)  Proje kapsamında eğitim ve uygulama çalış­malarına eleman, araç,   ekipman ve   teknik   açıdan destek verecek, kaynak yaratılmasını sağlayacaktır.

3)  Çevre ve eğitim konusunda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin (vakıf-dernek) ve gönüllüle­rin katkı, katılım ve emek desteği, ayrıca Müdürlük elemanlarının görevlendirilmesi ve her türlü donanı­mının sağlanmasıyla Okullarda  Çevre Eğitim ve Uygulama Projesi Bürosunu oluşturacaktır.

4)  Çevre gönüllüsü öğrenciler tarafından düzen­lenen ancak ilçe bazında çözümlenemeyen ve/veya daha detaylı denetim, ölçüm ve incelemeleri gerekti­ren tespit ve ikaz formları ile ilgili gereğini ve yasal işlemlerini yapacak ve ilgilisine (İlçe Kaymakamlığı aracılığıyla tespit ve ikaz formunu düzenleyen okula) yanıt verecek, gelişmeleri takip edecektir.

5)  Projenin yürütülmesi ve başarı kazanması ko­nusunda ihtiyaç duyulacak her türlü çalışma ve katkı­yı sağlayacaktır. 

 

ac) II Milli Eğitim Müdürlüğü           

1) Proje İl Çevre Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde yürütülecektir. 

2)  Okullara bütün duyuruları yapacak, proje ile ilgili her türlü yazılı ve /veya görsel materyalin dağı­tımını üstlenecektir.

3)  Öğrenciler tarafından yıl içinde yapılacak olan gösteri ve etkinliklere imkan sağlayacaktır.

4)  İl bütününde, İlçe Çevre Çalışma Komitesi bünyesinde  İlçe  Milli  Eğitim  Müdürlüğünün  Mü­dür/Şube Müdürü tarafından temsil edilmesini ve en az bir eğitim yöneticinin katılımını sağlayacak ve ya­pılan çalışmaların takipçisi olacaktır.

5)  Tüm okullarda Okul Müdürleri başkanlığında Okul Çevre Çalışma Komitesi  oluşturulmasını sağla­yacaktır.

6)   İl  bütününde  öğrencilerde  çevre  bilincinin oluşturulmasını sağlamak amacıyla kompozisyon, re­sim yarışmaları ve diğer etkinlikleri düzenleyecek ve özellikle sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler yapa­caktır.

7) Tüm okulların Milli Bayramlarda ve 5 Hazi­ran Dünya Çevre Gününde gerçekleştirilen gösteri ve yürüyüşlere çevre temasını işleyen giysi,  afiş, pankart vb. faaliyetlerle katılımım sağlayacaktır.

8) Proje kapsamında okullar bünyesinde sürdü­rülen faaliyetlerin değerlendirileceği toplantı ve ça­lışmalara katılacak, ödüllerin belirlenmesi ve dağıtı­mında etkin görev üstlenecektir.

9)Çevre Haftası Kutlama Programı kapsamında yapılacak her türlü etkinlik, kapalı/açık mekan toplantıları, ödül törenleri ve gençlik konserleri vb. orga­nizasyonlarda görev alacak öğrenci gruplarının tiyat­ro, müzik, halk oyunları gösterileri yapmasını ve öğ­rencilerin öğretmenleri ve/ veya velileri eşliğinde söz konusu etkinliklere katılımını sağlayacaktır.

10) Projenin uygulanması ve başarısı için ihtiyaç duyulacak diğer çalışmaları gerçekleştirecektir.

 

ad) İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü

1)  Proje kapsamında yer alan Gençlik Orman Kamplarının, ağaçlandırma faaliyetlerinin, piknik ve doğal alanlardaki eğitim gezilerinin organizasyonunu gerçekleştirecektir.

2) Kendi görev sahasında çevre konusundaki tüm çalışmalara katılacak ve ihtiyaç duyulacak her türlü katkı ve desteği sağlayacaktır.

 

ae) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

1) İl bütününde, Okullarda Çevre Eğitim ve Uy­gulama Projesi kapsamında sürdürülen her türlü proje ve etkinlikleri, Okul Çevre Çalışma Komitesi faali­yetlerini destekleyecektir.

2) İl Çevre Çalışma Komitesi tarafından düzen­lenecek çevre ile ilgili her türlü açık/kapalı mekan toplantı ve etkinlikleri için, uygun olmaları durumun­da toplantı ve konser salonlarının ve diğer mekanla­rın ücretsiz tahsisine imkanlar ölçüsünde yardımcı olacaktır.

3) Her yıl 5 Haziranda gerçekleştirilen Gelenek­sel   Çevre   Günü   Yürüyüşünün  yapıldığı   İstiklal Caddesi, Taksim Cumhuriyet Anıtı ve çevresinde ve proje çalışmalarının yapılacağı diğer açık ve kapalı mekanlarda gerekli önlemlerin alınmasını ve düzen­lemenin yapılmasını temin edecektir.

4) İstanbul Kent Orkestrasının Çevre Haftası sü­resinde farklı mekanlarda imkanlar ölçüsünde açık hava konserleri vermesini ve Kent Bandosunun Gele­neksel Çevre Yürüyüşüne eşlik etmesini sağlayacaktır.

5) Projede etkin görev yapan çevre gönüllüsü öğ­retmenlerin, çevre gönüllüsü öğrencilerin ve diğer gö­nüllülerin sosyal, kültürel ve sportif tesislerden özel indirimlerle yararlanmasına imkanları ölçüsünde ola­nak sağlayacaktır.

6) Proje kapsamında sürdürülen ağaçlandırma ve kamp  çalışmalarında araç dahil tüm destekleri sağla­yacaktır.

7)  Öğrenciler için çevre teknolojilerinin kullanıl­dığı faaliyetleri tanıtıcı teknik geziler düzenlenmesine yardımcı olunacaktır (İçme suları ve atık su arıtma, katı atık toplama, tıbbi atık giderimi, geri kazanım tesisleri vb.).

8)Proje bünyesinde, okullardaki atık yönetimi (kağıt, cam ve pil vb. atıkların okullardan ve halktan toplanması ve değerlendirilmesi) konusunda ilgili or­ganizasyonun ve düzenlenmenin yapılmasına katkı sağlayacaktır.

9) Her türlü imkanları ile projeye destek olacaktır.

 

af) Meslek Odaları                                    

Meslek odaları, toplumda çevre bilincinin yay­gınlaştırılması amacıyla sahip oldukları eleman, tek­nik destek ve/veya maddi potansiyellerini ve imkanla­rını olanaklar ölçüsünde Okullarda Çevre Eğitim ve Uygulama Projesine yönlendirecekler ve projeye sa­hip çıkarak etkin görev alacaklardır.

 

ağ) Çevreci Sivil Toplum Kuruluşları

1)  Çevre ve eğitim konularında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları projenin tanıtılması, pratik uygulamaları, eğitim ve uygulama planlarının yapıl­ması ve uygulamasında aktif görev alacak ve projede yer alan tüm kişi, kurum ve kuruluşların iletişimini sağlayacaklardır.

2)  İl bütününde ve   ilçelerde Sivil Toplum Ku­ruluşu temsilcileri Okullarda Çevre Eğitim ve Uygu­lama Projesi kolaylaştırıcısı görevini yüklenecek, İl Çevre Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak büroya eleman, teknik bilgi, doküman yardımında bulunacak ve özellikle çevre gönüllüsü öğrencilerin uygulama faaliyetlerine katılacak ve faaliyetlerin takibine   des­tek vereceklerdir.

3)   Okullardaki bilgilendirme toplantılarına, se­minerler ve/veya atölye çalışmalarına katılacaklardır.

 

ah) Çevreci Kişiler

İlçe ve/veya Okul Çevre Çalışma Komitesinin faaliyetlerini en geniş ölçüde desteklemeleri ve tespit ve ikaz formlarının takibi ile projeye destek vermeleri teşvik edilecektir.

 

 

aı) Medya Temsilcileri

Ulusal, yerel yazılı, sözlü ve görsel basın temsil­cilerinin:

1) Projenin tanıtımı ve halka duyurulması, her

kesimden insanının aktif katılımın sağlanması, çevre eğitimleri ve uygulamalarının desteklenmesi amacıyla görev alacaklardır.

2)   Toplumda çevre bilincinin yaygınlaştırılması için çevre içerikli yayınların   artırılmasına destek ve­receklerdir.

3) Çevre gönüllüsü öğrencilerin çevre sorunlarını çözmeye yönelik yaptıkları gösteri ve    etkinliklerin duyurulmasını, çözüm için takipçi olunmasını, aksi davrananların teşhir edilmesini sağlayacaklardır.

4)Çevrenin  iyileştirilmesi  konusunda bugüne kadar yürüttükleri olumlu katkıları arttırarak devam ettirmeleri konularında gerekli çabayı sarf edecekler­dir.

 

ai) İl Çevre Çalışma Komitesinin Toplanması

İl Çevre Çalışma Komitesini oluşturan kurum ve kuruluş temsilcileri, Eylül-Haziran döneminde peri­yodik olarak her ay hazırlanan gündem doğrultu­sunda, projeden sorumlu Vali Yardımcısı Başkan­lığında İl Çevre Müdürlüğünde toplanacaklar ve

yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile alınacak tedbirler ve ihtiyaç duyulan diğer konuları görüşerek kararlaştıracaklardır.

 

b. İlce Çevre Çalışma Komitesi   Üyeleri   ve Görev Dağılımı

ba) Kaymakamlık Makamı    

İlçe Çevre Çalışma Komitesinin Başkanı ve Proje Uygulama Sorumlusu İlçe Kaymakamıdır. Kaymakamlık;

1) Ülke, il ya da ilçe bazında çevre ve eğitim ko­nularında hizmet veren sivil toplum kuruluşlarına çağ­rıda bulunarak İlçe Çevre Çalışma Komitesi çalışma­larında, en az bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi ol­mak üzere birden çok dernek ve/veya vakıf ve gönüllü çevrecinin görev almasını sağlayacaktır.

2) İlçe Çevre Çalışma Komitesi tablosunu oluştu­racak ve İl Çevre Müdürlüğüne gönderecektir. İlçe Çevre   Çalışma   Komitesi,   her   okulun   bulunduğu semtteki /mahalledeki öğrencisini, adı geçen   okulun sorumluluk alanı olarak belirleyecektir.

3)  Projenin uygulanması için her türlü yayın, afiş, broşür ve proje ile ilgili diğer yayın ve promosyon  ürünlerinin temini için gerekli destek verecek, bütçe oluşturacaktır.

4)  İlçe bazında düzenlen tespit ve ikaz formları ile çevre eğitim ve uygulama programlarını değerlen­direrek sorunların giderimi için gerekeni yapacak, il­gili okullara yanıt vermek ve Valilik Makamına rapor sunmak üzere, her ay ilgililerin katılımıyla İlçe Çevre Çalışma Komitesi toplantısını düzenleyecektir.

5)  Projenin uygulamalarını yapmayan ve/veya aksatan tüm görevliler hakkında yasal işlem yapacak, sonucu Valilik Makamına bildirecektir.

6) Çevre gönüllüsü öğrencilerin, öğretmenleri ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirecekleri  suç teşkil  etmeyen  etkinliklerdeher türlü güvenliğin sağlanması konusunda duyarlı davranacaklar ve ge­rekli tedbirleri aldıracaklardır. Yapılan gösteri ve et­kinliklerin yerel yayın kuruluşları ile duyurulmasını sağlayacaktır.

7) Projenin başarısı için kendi görev sahasındaki her türlü çalışmaya destek verecektir.

 

bb) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü            

İlçe Milli Eğitim Müdürü veya Şube Müdürü İlçe Çevre Çalışma Komitesinde görev alacak ve koordi­natör müdürlerden en az birinin katılımını sağlaya­caktır.

1)Proje tanıtım, değerlendirme ve uygulama amaçlı toplantılarını ilçe bütününde organize edecek

(salon tahsisi vb.) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünü bilgilendirecektir.

2)  Okul ve İlçe Çevre Çalışma Komitelerinin et­kin olabilmesi için gerekli desteği   verecek, yapılan çalışmaların takipçisi olacaktır.

3)  Çevre ödüllerini alacakların belirlenmesi için ilçede proje kapsamında yapılan etkinlik, eğitim ve uygulama raporlarını her yıl   Mayıs ayının 15. gününe kadar İl Çevre Çalışma Komitesi Değerlendir­me Jürisine gönderecek ve bu konuda katkı sağlaya­caktır.

4)Okullarda Çevre Eğitim ve Uygulama Projesi çalışmalarına gönüllü olarak katılan öğretmenlere her türlü destek verilecek, toplantı, seminer ve suç teşkil etmeyen etkinliklere katılım ve organizasyon için çevre gönüllüsü öğretmenlere idari yönden her türlükolaylık sağlanacaktır.          

5)Projenin amacına ulaşması açısından görev sahasında her türlü katkı ve desteği sağlayacaktır.

 

bc)    Çevre    Koruma    Ünitesi    Müdürlüğü (Çevküm)

 

1)  Projenin   ilçelerdeki    koordinatörlük   ve sekreterya hizmetlerini yapacaktır.

2)  Proje kapsamında düzenlenen tespit ve ikaz formlarında belirtilen şikayetleri yerinde inceleyecek, gerekli önlemler aldırılacak veyasal işlem uygulayıp ilgilisine yanıt verecektir.

3)  İlçe bütününde etkinlik ve gösteri prog­ramlarının gerçekleştirilmesi için gerekli    hazır­lıkları yapacak, çeşitli projeleri uygulamaya koya­cak, takip edecek ve İlçe Çevre   Çalışma Komite­sinde etkin görev alacaktır.                               

4)   Projenin amacına ulaşması konusunda her türlü çalışma ve katkıyı sağlayacaktır.

 

 

bç) İlçe Belediye Başkanlığı

 

1)  Belediye Başkanlığı, İlçe Çevre Çalışma Ko­mitesinde üst seviyede (Belediye Başkan Yardımcısı veya ilgili birim müdürü  ile) temsil edilecektir. Kay­makamın gerekli görmesi halinde Belediye Başkanı da toplantılara katılacaktır.

2)  İlçe Çevre Çalışma Komitesine iletilen tespit ve ikaz formları ile ilgili gerekli işlemlerin yerine geti­rilmesini, ilgililerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktarımım sağlayacaktır.

3)  Projenin uygulanması için her türlü yayın, afiş, broşür ve proje ile ilgili yayın ve promosyon ürünlerinin temini için gerekli destek verilecek bütçe oluşturacaktır.

4) Toplantı ve etkinlikler için açık alanlar ve ka­palı salonlar  tahsis edecek, kamp, piknik ve uygula­malar için gerekli araç ve diğer imkanlarla destek ve­recektir.

 

5)  Çevreye yönelik hizmetlerde, çevre gönül­lüsü öğrencilerin tespit ve ikaz formlarında belirt­tikleri belediyeleri ilgilendiren sorunların gideril­mesine öncelik tanınacak ve verilen sürede çevre olumsuzluğunu  gidermeyenlerin özel   mevzuatına göre doğrudan veya dolaylı yollarla cezalandırılmasını sağlayacaktır.

6)  Öğrencilerde ve gençlerde yaşadıkları çevreyi sahiplenme bilincinin gelişmesi için ilçe bütününde yeşil alanların oluşturulması, korunması, fidan dikim kampanyalarında ve benzeri etkinliklerde işbirliği ya­pacaktır.

7)  Projenin amacına ulaşması ve çevrenin iyileş­tirilmesi için gerekli tüm çalışma ve katkıyı sağlaya­caktır.

 

bd) İlçedeki   Çevre ve Eğitim   Dernekleri -Çevreci Kişiler

1) İlçede görev almak isteyen Çevreci Sivil Toplum Kuruluşları ve kişiler, Kaymakamların da uy­gun görmesi ile İlçe Çevre Çalışma Komitesine katıla­rak ilçe düzeyinde yapılan çalışmalara destek vere­ceklerdir.

2)  Çevre gönüllüsü öğrenciler tarafından dol­durulan tespit ve ikaz formlarının takibini yapa­caktır.

3)   Projenin amacına ulaşması için her türlü des­tek ve katkıyı sağlayacak ve işbirliği yapacaklardır.

 

be) Yerel Basın Temsilcisi

1)   Projenin  halka  duyurulmasını,   etkinliklere dikkat çekilmesini ve katılımı sağlayacaktır.

2) Çevre gönüllüsü öğrencilerin yaptıkları gösteri ve etkinliklerin, düzenledikleri tespit ve ikaz formları­nın takibi ve çevre kirliliği yaratanların ya da görevini yerine  getirmeyenlerin teşhir  edilmesi  konularında etkin görev yapacaklardır.

3)   Projenin amacına ulaşması konusunda her türlü çalışma ve katkıyı sağlayacaktır.

 

c. Okul Çevre Çalışma Komitesi Görev Dağılımı

 

ca) Okul Müdürlüğü

1)  Okul Çevre Çalışma Komitesinin Başkanı Okul Müdürüdür. Projenin okul bölgesinde başarıya (amacına) ulaşması için her türlü tedbiri alacak ve uy­gulayacaktır.

2)   Okul Müdürü, öncelikle Okul Çevre Çalışma Komitesini oluşturacak, her yıl Ekim ayında organi­zasyon tablosunu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tes­lim edecektir.

3) Çevre gönüllüsü öğrencilerin ve öğretmenlerin çalışmalarını özendirecek, destekleyecektir.

4) Aylık faaliyet raporlarını hazırlayacak ve Okul Çevre Çalışma Komitesinde irdelendikten sonra çözümleri bulunanlar ve çözümlenemeyenler şeklinde gruplandırarak liste halinde tespit ve ikaz formlarının birinci kopyasını Koordinatör Müdürlere teslim ede­cektir.

5) Okul bünyesinde öğrencilerde çevre bilincinin yaygınlaştırılması için yıl boyunca yapılacak eğitim ve uygulama programını hazırlatacak, tüm çalışmala­rın ve uygulamaların sorumluluğunu yüklenecek ve takibini yapacaktır.

 

 

 

cb) Proje Sorumlusu Çevre Gönüllüsü Öğ­retmenler

 

1)  Okul Çevre Çalışma Komitesini oluştura­cak, çevre gönüllüsü öğrencilerin çalışmalarını teş­vik edecek ve destekleyeceklerdir.

2)  Öğrenciler tarafından doldurulan tespit ve ikaz formlarının Okul ve İlçe Çevre Çalışma Komite­lerinde değerlendirilmesinde takipçi olacak, aylık ra­porları hazırlayacaklardır.

3)  Yıllık eğitim planlarını yapacaklar, bireysel veya küçük gruplar halinde gerçekleştirecekleri göste­ri ve etkinliklerde öğrencilerinin yanında yer alacak­lardır.

4)  Projenin   amacına  ulaşması  konusunda  her türlü çalışma ve desteği sağlayacaklardır.

 

cc) Proje    Sorumlusu Çevre Gönüllüsü Öğ­renciler

 

1)  Çevre gönüllüsü öğrenciler, okullarının bu­lunduğu semtteki/mahalledeki çevrenin düzenlenmesi ve takibi ile görevli ve sorumludur.

2)  Öğretmenleri eşliğinde küçük gruplar halinde, sorumluluk bölgelerinde denetimler yapacak, çevreyi bozanları veya çevrelerini  iyileştirmesi  gerekenleri gördüklerinde bireysel olarak veya birkaç arkadaşı ile önce sözlü olarak ikazda bulunacak, uyarıya rağmen iyileştirme sağlamayanlar için tespit ve ikaz formu düzenleyeceklerdir.

3)  Tespit ve ikaz formlarını ilgili yerlere gönde­rerek şahsın/kuruluşun cezalandırılmasını sağlayabile­ceklerdir.

4)  Yasal sınırlar içinde kalmak ve suç oluş­turmamak üzere gösteri ve etkinlikler yapacaklar­dır. İlgilenilen çevre sorunlarında başarı sağlanın­caya kadar takipçi olacak, şikayet/suç duyurusun­da bulunacaklardır. Kurallara uygun davranan ve çevre adına iyi şeyler yapanlara ise lehte gösteri ve uygulamalar ile teşekkür edeceklerdir. Bu eylem ve uygulamalar ile kamuoyunun dikkatini çeke­ceklerdir.

 

cç) Okul Aile Birliği / Koruma Derneği Tem­silcisi

1) Proje kapsamında okul bünyesinde yapılacak çalışmalara velilerin katılımını sağlayacak, çevre gönüllüsü öğretmen ve öğrencilere bilgi ve emek desteği verecek, finansman konusunda kaynak oluşturulma­sına yardımcı olacaktır.

2) Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi konu­sunda her türlü çalışmayı yapacaktır.

 

F. ÇEVRE DENETİMLERİNDE DİKKATE ALINACAK ÇEVRE KİRLİLİĞİ KONU BAŞ­LIKLARI

 

 1. Katı Atık (Çöp) Kirliliği

Çöplerin poşet içerisinde çıkarılmaması, gelişi güzel çevreye atılması, düzensiz toplanması, konteynır (büyük çöp toplama kapları) ve çöp kutularının yetersizliği veya aşırı doldurulmuş olması, bina kapı önlerinin ve kaldırımların kullanıcıları tarafından te­miz tutulmaması, yolların temizliğinin ilgili belediye tarafından yapılmaması, tehlikeli ve tıbbi atıkların uy­gun şekilde toplanmaması, gideriminin sağlanmaması, geri kazanım projelerinin aktif olarak sürdürülmemesi vb.

 

 1. Atık Su Kirliliği

Evsel ve endüstriyel atık suların doğrudan dere, nehir, göl, deniz veya toprağa verilmesi, arıtma tesisi olmadan çalışan sanayi tesisleri ile arıtma tesisleri dü­zenli olarak çalışmayan tesisler, evsel kaynaklı deter­janlı suların, balkon ve teras giderlerinin kanalizasyona bağlı olmadan doğrudan cadde veya sokağa veril mesi vb.

 

 1. Hava Kirliliği

Bacalardan yoğun duman çıkması, kalitesiz ve kaçak yakıt kullanımı, piyasaya sunulan kömürlerin açıkta (torbasız) satılıyor olması, yakıt olarak çöp her türlü atık ve artığın yakılması, iş yerlerinden kaynak­lanabilecek her türlü gaz atıklar, araçlardan kaynakla­nan egzoz gazları vb.                                       

 

 1. Park ve Yeşil Alan Sorunları

Mevcut ve oluşturulacak park ve yeşil alanların, ormanların korunmaması, bitkilerin, çocuk oyun alet­lerinin, şehir mobilyalarının, spor sahalarının tahrip edilmesi ve benzeri eylemlerin takibi ile bu kamu hizmetine ayrılan sahaların ağaçlandırılmaması çiçeklendirilmemesi ve temizlenmemesi vb.

 

 

 1. Görüntü Kirliliği

 

Sıvanmamış ya da boyası eskimiş dış cephesi kirli binalar, bakımsız bina bahçeleri, tahrip edilmiş yıpranmış bahçe duvarları, bakımsız veya bozuk bah­çe korkulukları, bina balkonlarına konulan kirlilik ya­ratacak her türlü malzeme, bina cephesine konulan farklı şekil, boyut ve renklerdeki her türlü ilan ve reklam tabelaları, kaldırımlara (yol kenarlarındaki kaldırımlar) konulan ışıklı ve ışıksız reklam panoları, kaldırımlardaki fiziki bozulmalar ve kaldırım işgalleri vb.

 

 1. Gürültü Kirliliği           

 

Konutlardan, işyerleri ve sanayiden, trafikten kaynaklanan insan ruh ve beden sağlığım bozan her tür düzensiz sesler vb.(ses yükseltici cihazlarla satış yapılması, yüksek sesle müzik çalınması,makine gü­rültüleri).

 

g.  Diğer Kirlilikler

Çevre gönüllüsü öğrenciler, burada ifade edil­meyen fakat yaşadıkları bölgelerde karşılaştıkları di­ğer tüm çevre sorunları için de tespit ve ikaz formu düzenleyebileceklerdir.            

 

G. UYGULAMA

Okullarda Çevre Eğitim ve Uygulama Projesi uygulamaları iki şekilde yapılacaktır.

a.   Çevre Eğitimleri                     

b.   Çevre Denetimleri

c.    Çevre Eylemleri

 

 1. Çevre Eğitimleri

Çevre eğitimleri; çevre gönüllüsü öğretmenlerin, bu projede yer alan diğer yetişkinlerin, halkın eğitimi ve öncelikle çevre gönüllüsü olanların ve tüm öğrencilerin eğitimi olmak üzere iki farklı şekilde gerçek­leştirilecektir.

Eğitim kapsamında; okul kütüphanesinde çevre yayınları köşesi ve çevre panosu oluşturulacak, uz­manların katılımıyla seri seminerler yapılacak, çeşitli yayınlar okutulacak ve filmler izlettirilecek, çevre içe­rikli sanatsal ve kültürel faaliyetler yapılacak, kamu kurum ve kuruluşları ziyaret edilecek, çevre konusun­da hizmet veren tesisler gezilecek, arbereatum (ağaç müzesi) gezilecek ormanlık ve yeşil alanlarda piknik­ler düzenlenecek, doğal yaşam izlenecektir.

Her okulda çevre sorunlarını ve çözümlerini gündeme getirecek toplantılar, seminerler, atölye ça­lışmaları, sergiler, panolar v.b. etkinlikler düzenlene­cektir.

Temiz üretim, temiz enerji, biyolojik çeşitli­lik, bilgilenme hakkı, uluslararası çevre antlaş­maları, çevre dostu olma, tüketici hakları, Yerel Gündem 21, kalite, doğanın ve doğal varlıkların korunması, Reduce (daha az tüketim), Reuse (tek­rar kullanım), Recycle (geri dönüşüm) 3R stratejisi hakkında gençler bilgilendirilecek ve yerel kültü­rüne ve değerlerine sahip çıkan kişinin çevresini koruyabileceği vurgulanacaktır.

Her ay bir konu seçilerek bu konunun çeşitli yönlerden gençlerle irdelenmesi sağlanacak ve onların bu konuyu özümseyebilecekleri etkinlikler düzenlenecektir.

Çevre gönüllüsü öğrencilerinin önderliğinde ger­çekleştirilecek etkinliklerde diğer öğrencilerin katılımı da sağlanacaktır.

Doğadaki çeşitliğin ve ekip çalışmasının örnekle­ri okul çalışma grubunda da öğrenciler arasında teşvik edilecek, çevre konusunda yapılan çalışmalarda so­nuçlar kadar süreçler de değerlendirmelerde göz önü­ne alınacaktır.

Eğitim konusunda diğer her türlü çalışma ve gay­ret gösterilecektir

 

 1. Çevre Denetimleri

Çevre gönüllüsü öğrenciler, küçük gruplar halin­de kendilerini tanıtıcı giysiler veya işaretlerle bir reh­ber (öğretmen, veli veya çevre gönüllüsü gibi) eşli­ğinde, okullarının bulunduğu semtte/mahallede haftada en az bir defa olmak üzere dolaşarak de­netimler yapacaklardır. Gördükleri olumsuzlukların giderilmesi/düzeltilmesi için ilgili kişileri uygun bir şekilde ikaz edip tespit ve ikaz formu düzenleyebile­cekleri gibi, duruma göre rapor düzenleyerek ilgili kuruma, Belediye veya Kaymakamlığa suç duyuru­sunda da bulunabilecekler, olumsuzluk bitinceye ka­dar konuyu ısrarla takip edecekler ve her türlü yasal tedbir veya uygulamayı aldırma konusunda çaba sarf edeceklerdir.

Çevre gönüllüsü öğrenciler yukarıda belirtilen çevre denetim görevleri esnasında çevre suçu oluşturmayan, hatta hiçbir olumsuzluk taşımayan, an­cak çevrenin iyileştirilmesinde, güzelleştirilmesinde veya yapılmasında fayda gördükleri bir konuyu tespit ettikleri taktirde, bunun da gerçekleştirilme­sini kişi ve kurum/kuruluşlardan isteyebilecekler­dir.

 1. Çevre Uygulamaları

Çevre uygulamaları mevzuatımızın imkan verdiği, suç teşkil etmeyecek gösteri ve etkinlikler olacaktır.

Çevre uygulamaları öncesinde öğrenciler yapıla­cak çalışmalar ve sorunlar ile ilgili olarak bilgi edine­cekler, öncelik sıralaması yapacaklar, afiş, pankart hazırlayacaklar ve çevre dostu insanların desteğini alacaklardır.

Aynı mahallede bulunan okullar uygulamalarda birbirlerine destek verecekler, gerekirse ortak etkin­liklerle sorunu gündeme getirecekler ve çözüme yö­nelik mücadele edeceklerdir.

Yaşanan deneyimler başka okullardaki çevre gö­nüllüsü öğrenciler ile paylaşılacak, düzenlenecek çev­re uygulamaları aşama aşama sonuç alacak şekilde tasarlanacak ve çevre sorunları hakkında bilgi verici olacak şekilde yapılandırılacaktır.

Çevre gönüllüsü öğrencilerinin düzenledikleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile İlçe Çevre Çalışma Komitesine gönderilen tespit ve ikaz formu sonucunda 4 hafta içinde herhangi bir gelişme olmaz ve Kaymakamlık Makamından her­hangi bir yanıt alınmaz ise konu İstanbul Valiliği İl Çevre Müdürlüğüne iletilecektir. 

H. OKULLARDA ÇEVRE EĞİTİM VE UY­GULAMA PROJESİ TAKVİMİ

 

Okullarda Çevre Eğitim ve Uygulama Projesi her yıl okulların açılmasının ardından İl, İlçe, Okul Çevre Çalışma Komitelerinin oluşturulmasıyla;

1)   Eylül-Haziran  dönemlerinde   çevre   eğitim, uygulama ve etkinlik programları uygulanacaktır.

2)  Temmuz-Ağustos aylarında projede etkin ça­lışan ve başarılı olan çevre gönüllüsü öğrenciler öğ­retmenleri eşliğinde Gençlik Orman Kamplarına katı­lacaklar veya uygun şekilde ödüllendirileceklerdir.

3) İlçe Çevre Çalışma Komitesi, aylık faaliyet raporlarını   her   ayın son haftası ulaşacak şekilde İstanbul Valiliği İl Çevre Müdürlüğüne göndere­cektir.

4)  İlçe Çevre Çalışma Komitesi 1-10 Mayıs ta­rihleri arasında değerlendirmesini yaparak proje kapsamında etkin çalışan 2 (iki) ilköğretim okulu­nu ve l (bir) lise veya dengi okulunu belirleyecek, yaptıkları proje ve etkinliklerin detaylarım içeren dos­yaları en geç 15 Mayıs'a kadar İstanbul Valiliği   İl Çevre Müdürlüğüne teslim edecek ve adı geçen o-kulları il bazında yapılacak değerlendirmeler için a-day olarak gösterecektir.

5) İlçe Çevre Çalışma Komitesi, Okullarda Çevre Eğitim ve Uygulama Projesi kapsamında ilçede en etkin çalışan, dereceye giren Okul Çevre Çalışma Komitesi Üyelerine Çevre Haftası Kutlama Progra­mında ödüllerini sunacaktır.

6)  İl Çevre Çalışma Komitesi Üyeleri 16-20 Mayıs tarihleri arasında toplanarak en başarılı 3 İlçeyi, 3 İlköğretim Okulunu ve 3 Lise ve dengi o-kulunu belirleyecek, sonuçlar İl Çevre Müdürlüğü tarafından Valilik Makamına sunulduktan sonra İlçe Kaymakamlarına bildirilecektir.

7)  Projede başarılı olanlara ödülleri, Çevre Haf­tası Kutlama Programı etkinlikleri   kapsamında dağı­tılacaktır.

8) 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Hafta­sı İstanbul etkinliği İl Çevre Müdürlüğü ve Okullarda Çevre Eğitim ve Uygulama Projesi İl Çevre Çalışma Komitesi tarafından organize edilecektir.

9)  Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşti­rilecek Gençlik ve  Orman  Kampları     İstanbul Orman  Bölge Müdürlüğü  tarafından  hazırlana­cak,  okullara duyuruların yapılması ve öğrenci ve öğretmenlerin katılımı organizasyonunu  İl Milli Eğitim Müdürlüğü yapacaktır.

 

 1. I.                    FİNANSMAN/HARCAMALAR

 

Yapılacak olan çalışmaların ihtiyaç gösterdiği rnali kaynaklar;

a. İl Özel İdare Bütçesi

b. Büyükşehir Belediye Bütçesi

c. İlçe ve Belde Belediye Bütçeleri

d. Mesleki kuruluş imkanları

e.   Gönüllü Kuruluşlar (Dernek ve  Vakıfların imkanları)

f.  Özel hukuk tüzel kişilerinin imkanları (Spon­sorluk)

g. Gönüllülerin/hayırseverlerin bağış ve yardım­ları tarafından karşılanacaktır.

Yukarıdaki kamu kurum ve kuruluşları bütçele­rinde yer almış olan çevre, kültür, sanat ve turizm gibi hizmet dallarına konulmuş olan ödenek ve paralan bu amaçla sarf edebilecekleri gibi, aktarma vb. gibi su­retle bu amaca kaynak yönlendirebileceklerdir. Ayrı­ca, bundan sonra yapılacak bütçe çalışmalarında Okullarda Çevre Eğitim ve Uygulama Projesine kaynak ayrılacaktır.

Mevcut veya ayrılacak kaynakların bu amaç doğ­rultusunda sarfı, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak ve yapılış yöntemi ile ilgili birimlerin muhasebe yetkilileri ile harcamayı yapacak Valilik veya Kaymakamlık yetkililerinin işbirliği ve koordinasyonu ile belirlenecek ve uygulanacaktır.

 

J. PROJE İLE İLGİLİ YAYINLAR- YAZILI VE GÖRSEL MALZEME -TANITICI ÜRÜNLER

 

a. Okullarda Çevre Eğitim ve Uygulama Projesi Uygulama Rehberi,

b. Tespit ve İkaz Formları,

c. Çevre gönüllüsü öğretmen Kimlik Kartları,   

d. Çevre gönüllüsü öğrenci Kimlik Kartları,

e. Çevre ile ilgili müzik ve film CD'leri,

f.  Diğerleri

İl Çevre Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlü­ğü koordinasyonunda ve İl Çevre Çalışma Grubu ü-yelerinin katkı ve katılımıyla hazırlanacak/hazırlatıla­cak İstanbul Valiliği tarafından bastırılacak/çoğaltıla­cak ve tüm İlçelere dağıtılacaktır.

İstanbul Valiliği Logosunun da içinde bulunduğu yeni bir tasarımla proje rozeti oluşturulacaktır. Tasa­rım ve ilk etapta belirli sayıda rozet İstanbul Valiliği tarafından yaptırılacak, İlçe Kaymakamlarına dağıtıla­caktır.

Etkinliklerde kullanılmak üzere; panço, tişört, şapka, rozet v.s. malzeme İstanbul Valiliği tarafından belirli miktarlarda yaptırılacaktır.

Okullara dağıtılmak üzere ihtiyaç duyulacak Çevre Eğitim ve Uygulama Projesi tanıtım ve pro­mosyon ürünleri (şapka, tişört, panço, rozet, afiş) İlçe Kaymakamlıklarının oluşturacağı bütçe ve İlçe Çevre Çalışma Grubu üyelerinin katkılarıyla tetrîmi edecek­tir.

 

 K. SONUÇ VE YÜRÜRLÜK   

 

Gelecek kuşaklarımızın emaneti olan doğayı ve çevreyi korumak, geliştirmek bir insanlık göre­vidir.

Yukarıdaki genel esaslara göre yapılacak Okul­larda Çevre Eğitim ve Uygulama Projesi uygulama ve etkinlikleri dönem sonunda değerlendirilecek, eksik­likleri giderilerek her yıl okullar açıldığında yeni­den uygulamaya konulacaktır. Çevre sorunları gi­derilinceye kadar bu uygulamada süreklilik sağ­lanacaktır.

Uygulamada görülecek eksiklik ve aksaklıkların, İl Çevre Müdürlüğüne ve/veya İl Milli Eğitim Mü­dürlüğüne yazılı olarak bildirilmesi halinde her zaman düzeltilebilecek ve amaca ulaşılmasını sağlayacak her türlü düşünce, fikir veya tavsiye önemle dikkate alına­caktır.

Yukarıda belirtilen hususlar kamu görevlileri i-çin "Valilik Talimatı" olarak kabul edilecek ve ka­mu görevlileri bu talimatın gereklerini dikkatle ve duyarlılıkla yerine getireceklerdir. Projede görevli olan kamu personeli ihmal ve kusurlarından dolayı sorumlu olacaklardır. Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlarımızın proje amacına verecekleri önem, gösterecekleri ilgi çalışmalara büyük bir itici güç ve destek sağlayacaktır.

Doğanın, çevrenin, çocuklarımız ve torunlarımı­zın geleceğini korumak anlamında yarınlara yönelik en ciddi çalışmalardan bir olan Okullarda Çevre Eği­tim ve Uygulama Projesine ilginizi ve desteğinizi esirgememenizi rica ediyorum.

 

Erol ÇAKIR

Vali 

  

ÇEVRE EĞİTİM VE UYGULAMA PROJESİ İLETİŞİM TABLOSU

 

Kurum/ Kuruluş Adı

ÇEVRE BAKANLIĞI  0312 285 66 36   www.cevre.goy.tr

 

İSTANBUL VALİLİĞİ   0212  514 17 50  www.istanbul.org.tr
info@istanbul.org.tr

İstanbul  İl Çevre Müdürlüğü  0212 519 49 15 istanbul@ucvt.gov.tr

grup e mail: eğitim.uygulama@yahoogroups.com

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü  0212 519 35 61 www.istanbul-meb.gov.tr

Orman Bölge Müdürlüğü    0212 262 77 09   istanbulorman@mynet.com

 

İstanbul İli Çevre Koruma Vakfı   0212 513 16 90

İSTANBUL'Ekonornik ve Sosyaİ İşbirliği Kent Konseyi

 

AKAD-Anadolu Kültürünü Araştırma ve Doğasını Koruma Derneği  0212 591 20 40

www.akadder.org.tr

 

TEMA-Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma Vakfı     0212 281 10 27 – 0212 502 29 00

www.tema.org.tr

 

Doğal Hayatı Koruma Derneği – Eminönü    www.dhkd.org kelaynak@dhkd. org

 

Deniztemiz/TURMEPA Derneği  0216 343 78 93 

www.turmepa.org.tr     turmepa@ku.edu.tr

 

Doğa ile Barış Derneği    0216 414 90 25  dib@.mail.koc.net

 

YAÇED-Yeşil Adımlar Çevre Eğitim Derneği   102122461244     O 212  230 22 13

adimlar@prizma.net.tr       

 

ÇEKÜL-Çevre ve Kültür Değer. Koruma Tanıtma Vakfı

www.cekulvakfi.org.tr

 

ÇEVKO-Çevre Koruma ve Atıkları Değerlendirme Vakfı

0216 4287890    l   0216 4287895

www.cevko.org.tr

 

İstanbul Sanayi Odası Çevre Şubesi

 

ETV -Gülümseyen bir Dünya

 

02122522900         02122514637     l cevre(g)iso.org.tr

O 2Î6 3303495     2164141310      j nursenjiakki@yahoo.com

Çevre Mühendisleri Odası

02122302193      | O 212 232 90 15      lcmoist@superonline.com

Yeşil Barış /Greenpeace   0 212 292 76 19   Faks: 0212 292 76 22

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İlçe Çevre Çalışma Komitesi

İlçe Belediye Başkanlığı

İlçedeki Çevre Derneği

Hava Durumu
Saat