• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
  • Anadolu Kültürünü Araştırma ve Doğasını Koruma Derneği
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

AKAD Tüzük

1. DERNEĞİN ADI: Anadolu Kültürünü Araştırma ve Doğasını Koruma Derneği

KISA ADI: AKAD

 

2. DERNEĞİN MERKEZİ: İstanbul 

3. DERNEĞİN AMACI:

Anadolu'nun kültürel ve doğal zenginliklerini araştırmak, bu değerlerin önemini ortaya koymak ve yok olmasını engellemek, Anadolu'nun tarihsel, coğrafik ve kültürel konumunun ülke ve insanlık barışı için önemini vurgulamak

4. DERNEĞİN AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ   İLE FAALİYET ALANLAR

ÇALIŞMA KONULARI

KÜLTÜR: Kültür, bilim ve eğitim kurumları ve kişileriyle iş birliği yaparak Anadolu  kültürünü tespit etmek, korumak, geliştirmek, tanıtmak, toplumun kültür seviyesini yükseltmek, bunun için yurt içi ve yurt dışı kurumlarla iş birliği yaparak projeler yapmak ve uygulamak, proje yapım ve uygulamalarına yardımcı olmak.

 

ÇEVRE: Doğayı korumak, çevre bilincini oluşturmak, çevre sorunlarına duyarlı, bilinçli bir toplum oluşturmak. Doğal varlıkların, toprağın, suyun ve ormanın, deniz ve akarsuların, insan sağlığının, yeşil alanların, ormanların korunmasını, geliştirilmesini ve yenilerinin kurulmasını sağlamak için faaliyette bulunmak.

EĞİTİM: Eğitim ve bilim kurumlarıyla, sendikalarla iş birliği yaparak eğitimi yaygınlaştırmak, toplumun eğitim seviyesini yükseltmek, eğitim kalitesini yükseltmek için çaba harcamak, çağdaş eğitim yöntemleri için araştırma yapmak.

BİLİM: Topluma bilimin önemini kavratmak, bilimsel çalışmaları önermek ve desteklemek,

SANAT: Sanatın önemini öne çıkarmak, sanatçı ve sanat kurumlarıyla iş birliği yapmak, sanatçıları ve sanat kurumlarını desteklemek

SOSYAL ALANLAR: Sivil anlayışı, sivil örgütlenmeyi teşvik etmek, sivil örgütlerin kurulmasına öncülük ve yardım etmek, demokrasiyi geliştirmek, barışı, kardeşliği, sosyal dayanışmayı, sosyal kalkınmayı ve sosyal yardımlaşmayı sağlamak 

SAĞLIK: Sağlıklı bir çevrede yaşamaya yardımcı olmak, sağlık kurumlarıyla iş birliği yaparak toplumu bilinçlendirmek 

TÜKETİM: Üretim ve tüketim konularında toplumu eğitmek, bilinçlendirmek, haklarını almalarına yardımcı olmak 

ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANLARI

Yukarıda sayılan konularda yani kültür, eğitim, çevre, sağlık, bilim, sanat ve sosyal alanlarda;

 1. Yurt içi ve yurt dışı resmi ve sivil her türlü kurum ve kişilerle iş birliği yaparak ve finans sağlayarak  projeler yapmak, uygulamak, projelerin yapılmasına ve uygulanmasına yardımcı olmak.
 2. Ekonomik açıdan muhtaç insanlara destek sağlamak, yurt dışına göndermek, burs vermek, mesleki eğitim çalışmaları yapmak, yurt, kurs, dershane, okul, hastahane, kültür merkezi, lokal, atölye açmak, işletmek, yaptırmak.
 3. Tiyatro ve sinema salonları açmak, yaptırmak, işletmek, tiyatro eserleri hazırlamak, eğitim kurumlarında sinema ve tiyatro oynatmak, film ve tv dizileri yapmak, yaptırmak, yapanlara yardımcı olmak.
 4. Amaç ve hizmet konuları için taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, kiralamak, satmak.
 5. Uzmanlar, çalışma grupları ve çalışma komiteleri  oluşturarak araştırma, inceleme ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri saptamak, yurt dışına inceleme ve eğitim için gitmek.
 6. Yayın yapmak, kitap basmak, broşür ve el ilanları basmak, dağıtmak, satmak, basın ve yayın kuruluşlarına duyuru yapmak, ilan vermek, yasalara uygun yürüyüş yapmak, eylem ve etkinliklerde  bulunmak veya bunları desteklemek.
 7. Deniz ve suların kirlenmesini önlemek, canlıların yaşam alanlarını tehlikeye sokan girişimleri engellemek, bunun için şenlikler düzenlemek, toplantılar yapmak.
 8. Gelir sağlamak için etkinlikler yapmak, piyango düzenlemek, konser, konferans, tiyatro ve film gösterileri, spor karşılaşmaları düzenlemek, hediyelik eşya satmak, kermes yapmak, yemekli toplantı, çay, balo, tanışma toplantıları, yarışmalar, şenlikler düzenlemek, ödüller vermek.
 9. Doğal, kültürel ve tarihi alanları korumak, projeler yapmak, kamp ve gezi yapmak. Park, bahçe ve doğal alanları ağaçlandırmak, projelendirmek, işletmek veya işletmesini yaptırmak.
 10. Yurt içi ve yurt dışı federasyon, konfederasyon, platform ve koza oluşturmak veya mevcut oluşumlara  katılmak.
 11. Amaçlarımız ve faaliyetlerimiz doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere 18 yaşından küçük genç ve çocukların etkinliklere katılımlarını sağlamak.
 12. Değişik konularda görev almak üzere üyelerden veya üye olmayanlardan çalışma komiteleri oluşturmak.
 13. Her türlü çevre kirliliğine (hava, su, toprak, görüntü, gürültü kirliliklerine) karşı mücadele etmek.
 14. Kâğıt, plastik, pil, şişe vb. maddelerin geri dönüşümü için çaba harcamak, bunun için kampanyalar düzenlemek, bunları toplayıp satarak derneğe gelir sağlamak

 

5. DERNEĞE ÜYE OLMAK

Medeni halleri kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitir­miş bulunan herkes derneğe üye olabilir. Özel olarak kimlerin üye olamayacakları dernekler yasasında belirtilmiştir.

Üye olmak isteyenler üye olma isteklerini belirten bir dilekçe ile dernek başkanlığına başvururlar. Yönetim kurulu aday hakkında araştırma yapıp en geç 30 gün içinde kararını yazılı olarak adaya bildirir. Giriş ödentisini ve  en az 6 aylık aidatı ödemeyen aday dernek üyeliğini kazanamaz.

 

Üyelik Türleri:

Derneğin asil üyelik, onursal üyelik ve gönüllü üyelik olmak üzere üç tür üyelik olacaktır.

a. Asil Üyelik: Derneğin tüm üyelik sorumluluğunu yüklenen, aidatını ödeyen resmi dernek üyeleridir.

b. Onursal üyelik: Derneğe amaç ve hizmet konularında olağanüstü yardımları dokunan veya dokunacak olan, toplumda sevgi ve saygı gören kişiler arasından en az iki üyenin önerisi ve yönetim kurulunun kararı ile  seçilen fahri nitelikte üyelerdir. Onursal üyeler oy kullanma hakkına sahip değildirler ve  aidat ödeme yükümlülükleri de yoktur. Ancak derneğe bağış yapabilirler.

c. Gönüllü üyelik: Derneğe amaç ve hizmet konularında yardımcı olmak isteyen resmi olmayan üyelerdir.  Gönüllü üyeler  genel kurulda oy kullanma hakkına sahip değildirler ve aidat ödeme yükümlülükleri yoktur. Ancak derneğe bağış yapabilirler.

 

Üyeliğin Sona Ermesi

 1. Her üye dilediği zaman dernek yönetim kuruluna yazılı başvurarak üyelikten ayrılabilir.
 2. Dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler, dernek aley­hine faaliyet gösterenler dernek yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Ancak bu hareketlerinden ötürü dernek üyeliğinden yönetim kurulu kararı ile çıkarılanların genel kurulda itiraz hakları vardır.
 3. Bir yıl aidatını ödemeyen üye, uyarılmak koşuluyla gerekli görülmesi durumunda yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilir.

 

Üye Giriş Ve Yıllık Aidatları

Bir defaya mahsus olmak üzere derneğe üye olurken her üyeden 10 YTL giriş ödentisi alınır.  Üyelerin ödemesi gereken yıllık aidat ayda 1 YTL olmak üzere 12 YTL’dir.  Aidatlar her ay ödenebildiği gibi toptan da ödenebilir.

Giriş parası ve aidatlar genel kurul tarafından değiştirilir.


6. DERNEĞİN ORGANLARI

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu


7. GENEL KURU
 

Dernek Genel Kurulu dernek üyelerinden oluşur.

İlk Genel Kurul Toplantısı

Kuruluş bildiriminde, tüzüğünde ve diğer belgelerinde Kanuna aykırılık veya noksanlığın bulunmaması ya da Kanuna aykırılık ve noksanlığın verilen süre içinde giderilmesi durumda, keyfiyetin derneğe yazılı olarak bildirilmesinden itibaren altı ay içinde derneğin ilk genel kurul toplantısını yapması ve organlarını oluşturması zorunludur.

Genel Kurul Toplantıları

a. Olağan Genel Kurul Toplantıları:

Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir ocak ayı içinde yapılır.

b. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları:

Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı  dernek yönetim ve denetim kurulları üye sayısı toplamından az olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Genel Kurul Toplantısında  Görüşülecek Konular

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan mad­deler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri

Aşağıda yazılı bulunan hususlar görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, denetim kurulunun aklanması
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 6. Derneğin federasyonlara katılması veya ayrılması
 7. Derneğin feshedilmesi
 8. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Oy Kullanma Ve Karar Alma Usul Ve Şekiller 

Her üyenin dernekte bir oy hakkı olup oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Genel kurulda organ seçimleri ve kararlar divan başkanının önerisiyle gizli veya açık oylama ile yapılır. Gizli oylama yapıldığında oylar yönetim kurulu tarafından dernek mührü ile mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan oyların oylama bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamalarda ise genel kurul başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır.

 

8. YÖNETİM KURULU

Yönetim kurulu derneğin  genel kuruldan sonraki en büyük organı ve temsilcisidir. 5 asil ve 5 yedek üyeden  oluşan yönetim kurulu, genel kurul tarafından gizli oyla seçilir 

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

 1. Derneği temsil etmek ve bu konuda üyelerden bir veya birkaçına yetki vermek.
 2. Derneğin gelir ve giderlerine ait hesapları tutmak ve işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak.
 3. Derneğe gereken personeli almak, ücretlerini tayin ve tespit etmek.
 4. Yönetim ve hizmet konuları hakkında görev yapacak çalışma grupları ya da komiteler kurmak ve raporları hakkında gerekli kararları vermek.
 5. Ortaklık, iktisadi işletme, lokal, sandık, kültür merkezi, yurt, dershane, okul, vakıf kurulmasına ya da kurulmuş olanlara katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
 6. Derneğin amacına ulaşması için  tüzükte zikredilen çalışma konularının ve çalışma biçimlerinin gerçekleşmesini sağlamak.
 7. Danışma kurulları oluşturmak, önerileri ve dilekleri hakkında karar vermek.
 8. Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak.

 

Yönetim Kurulu Görev Bölüşümü

Yönetim kurulu kendi arasında bir başkan, bir başkan vekili bir başkan yardımcısı, gerekli görmesi durumunda bir genel sekreter ve bir muhasip üye seçer.

 

Yönetim Kurulu Toplantıları

Dernek yönetim kurulu en az dört ayda bir önceden kararlaştırılan gün ve saate çağrısız veya yönetim kurulu başkanının gerekli gördüğü tarihlerde çağrılı olarak çağrıda belirtilen yerde, gün ve saate  toplanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur. Mazeretsiz üst üste üç toplantıya katılmayan üye yönetim kurulundan düşer ve yerine sıradaki yedek üye çağrılır.

Başkanın Yetki Ve Görevleri:

Derneği ve yönetim kurulunu temsil eder, dernek adına evrakları imzalar, resmi işlerde derneği temsil eder.

Genel Sekreterin Görevleri:

Defterleri, evrakları, toplantıları düzenlemek, gerekli işlemleri yürütmek genel sekreterin görevidir 

Muhasibin Görevleri:

Derneğin  gelir ve gider hesaplarını tutar. Dernek alındı belgelerini, fatura ve makbuzlarını muhafaza eder, dernek adına bağış ve aidat toplar, dernek paralarını başkan veya yetkilendirdiği bir üyenin imzası da olmak şartı ile bankalardan çeker.

 

9. DENETLEME KURULU

Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur ve genel kurul tarafından seçilir. Denetleme kurulu kendi üyelerinden bir başkan ve bir sözcü seçer.

 

10. ŞUBE

Derneğin şubesi yoktur. Dernek Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında gerekli gördüğü kadar temsilcilik açabilir.

 

11. SANDIK

Dernek, üyelerinin giyecek, yiye­cek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıy­la Yönetim Kurulu kararıyla Dernekler Yönetmeliğine uygun olarak sandık kurabilir.

 

12. LOKAL

Dernek yönetim kurulu kararıyla lüzum gördüğü yerde Dernekler Yönetmeliğine uygun olarak lokal açabilir.

 

13. DEFTERLER VE KAYITLAR

Defter tutma esasları, tutulacak defterler, kayıt usulü, kayıt zamanı, hesap dönemi, defterlerin tasdiki, gelir ve gider belgeleri, saklama süresi Dernekler Yönetmeliği esaslarına göre yapılır.

 

14. GELIR VE GIDER USULÜ

Alındı belgelerinin biçimi, alındı belgelerinin bastırılması, alındı belgelerinin deftere kaydı, alındı belgelerinin kullanımı, yetki belgesi, gelirlerin teslim edilmesi Dernekler Yönetmeliği esaslarına göre yapılır.

 

15. BEYANNAME

Dernek yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini (EK- 21), mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. İl merkezlerinde ve büyük şehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerde bulunan dernekler beyannamelerini bir adet, diğer ilçe merkezinde bulunanlar ise iki adet olarak verirler.

 

16. BORÇLANMA USULÜ

Dernek ihtiyaç duyulması durumunda yönetim kurulu kararı ile kişi ve kuruluşlardan borç alabilir.

 

17. İÇ DENETİM

 

Denetleme kurulu en az altı ayda bir toplanır.  Denetleme kurulu üyeleri beraberce veya kişi olarak  bir ay önceden haber vererek hesapları, defterleri ve belgeleri inceleyip sonuçlarını, dilek ve önerilerini yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

18. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantı gündemine konulmak suretiyle yeterli süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyeler bildirmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için genel kurul toplantısını yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 3'te 2'sinin oyudur.

 

19. DERNEĞİ KAPATMA

 

Dernek genel kurulu her zaman derneği kapatma karar verebilir. Genel kurulun derneğin kapatılmasına karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulu­nan dernek üyelerinin en az 3'te 2'sinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanama­ması halinde üyeler tüzüğün yedinci maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıya çağrılan üye sayısı ne olursa olsun kapatma konusu görüşülür. Kapatmaya ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 3'te 2'sinin çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi durumunda mal varlığının ne olacağına Genel Kurul karar verir.

 

2O. Dernek tüzüğünde hükmü bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu, bu kanunda hükmü bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

21. Bu tüzük 21 maddeden meydana gelmiş olup yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Hava Durumu
Saat